V Podjetniškem inkubatorju Perspektiva Zavoda Znanje je bil v petek, 13. 12. 2019, od 8.00 do 12.00, regijski posvet o razvojnih potencialih v regiji. Regijski posvet je namenjen opredelitvi skupnih izzivov in razvojnih potencialov regije, z namenom priprave Regionalnega razvojnega programa Primorsko-notranjske regije za obdobje 2021-2027. Regionalni razvojni program Notranjsko-primorske regije za obdobje 2021-2027 je temeljni programski dokument na regionalni ravni, s katerim se usklajujejo razvojni cilji v regiji ter določajo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.
Po plenarnem delu smo se razdelili po skupinah in se po petih različnih interesnih področjih lotili pregleda stanja in identificirali razvojne niše in analizirali razvojne potenciale regije. Osrednja elementa te strategije sta turizem in trajnostni razvoj. Vizija, ki iz tega izhaja, se glasi: “Regijo razvojno specializirati v smeri trajnostnih, integriranih in inovativnih rešitev na področjih gospodarstva in turizma, ki imata v primerjavi s preostalimi slovenskimi regijami in njeno širšo okolico tukaj posebno prostorsko prednost.”

Skladno z zastavljeno vizijo bo v letu 2027 Notranjsko-primorska regija, svojim prebivalcem in obiskovalcem s trajnostnim razvojem zagotavljala sonaravno bivanje z okoljem, visoko kakovost življenja in celosten razvoj lastnih potencialov.

Razvojno vizijo bo regija uresničevala s:

Podporo tehnološkemu razvoju, inovacij ter pospešenega prestrukturiranja gospodarstva in krepitvijo podjetništva
Spodbujanem vertikalnega in horizontalnega povezovanja in sodelovanja ter krepitvijo soodgovornosti za razvoj
Dvigom kakovosti turistične ponudbe, povečanjem njene prepoznavnosti in skupno promocijo
Spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti posameznikov
Zagotavljanjem zdravega življenjskega okolja in življenjskega sloga
Razvojem vrednot, identitete in kulturnih potencialov regije
Zagotovitvijo energetske samozadostnosti regije ter izboljšanjem stanja njene infrastrukturne opremljenosti
Zagotavljanjem lokalne (samo)oskrbe in dvigom kulinaričnih uslug v regiji.