20150923 153044V sredo, 23.9.2015, je bila v gasilnem domu v Begunjah pri Cerknici ustanovna skupščina in podpis Partnerske pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS na območju občin Bloke, Cerknica in Loška dolina. S tem je bil ustanovljen LAS Notranjske.

20150923 152609Pri sami ustanovitvi je sodelovalo 56 podpisnikov pogodb, glasovalo pa je 53 oseb. Pred glasovanjem je bilo ugotovljeno, da sta dva kandidata za vodilnega partnerja odstopila. Odločili so se, da o vodilnem partnerju vseeno glasujejo. Za vodilnega partnerja LAS je bil izvoljen RRA Zeleni kras d.o.o. Za predsednika LAS in za nadzorni svet LAS-a se bo glasovalo na naslednji seji. V upravni odbor LAS-a pa so bili izvoljeni:

(javni sektor) Jože Doles, Občina Bloke, Bogdan Zevnik, Občina Loška dolina, Zdenko Truden, Javni zavod Snežnik, Marko Rupar, Občina Cerknica;

(ekonomski sektor) Janez Sterle, Zavod Oron, Martina Lah, HIJA d.o.o., Mihaela Klančar – nosilka dop. dej. na kmetiji, Silva Šivec, Skontoplus d.o.o.;

(zasebni sektor) Benjamin Žnidaršič, Zavod ARS VIVA, Matej Pakiž, TD Bloke, Martin Košir, TD Menišija, Kristina Kebe, Zavod Jezerski hram.

 

LAS je organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih (občine, javni zavodi ter druge javne institucije) in zasebnih subjektov (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki ter druge ekonomske institucije, zainteresirani posamezniki, kmetje, predstavniki nevladnih organizacij ter ostali predstavniki civilne družbe) na izbranem območju in je ustanovljen na podlagi zavezujoče pogodbe med partnerji.

Sodelovanje v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. V skladu z uredbo EU 1303/2013 so lokalne akcijske skupine sestavljene iz predstavnikov javnih in zasebnih socialno-ekonomskih interesov, v katerih na ravni odločanja niti javni organi niti katera koli posamezna interesna skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic.

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER - CLLD), se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv CLLD je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost storitev in krajev ter ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Članstvo v LAS je odprto, kar pomeni, da lahko člani v LAS pristopajo kadarkoli.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA