Poslanstvo in cilji Zavoda Ars Viva

posl6Poslanstvo Zavoda ARS VIVA je poiskati odgovore na vprašanja, povezana z enakimi možnostmi ter neodvisnostjo družbenih skupin, šeposl1 posebno tistih, ki pri svojem vključevanju potrebujejo pomoč.

Na podeželiu oblikovati kulturni center in inkubator razvojnih in tehnoloških idej, ki bodo spremenile življenje prebivalcev na vasi in jim ponudile rešitve, da bodo lahko v tem okolju preživeli. Kultura in kulturna dediščina nam bo sredstvo in polje izražanja ter možnost za uveljavljanja drugačnosti.

Naš cilj je, da z vzgojno-izobraževalnimi, raziskovalnimi in socialnimi dejavnostmi širimo zavest in znanja o posl3človeku in kompleksnosti ter načinih njegovega vključevanja v sodobno raznoliko družbo. Želimo predvsem razvijati aktiven odnos do življenja v smislu:posl5

  • razviti razvojni model stalnega in učinkovitega medsosedskega sodelovanja,

  • izboljšati komunikacijo in aktivno sodelovanje socialno šibkejših skupin v vseh procesih družbenega delovanja,

  • priprava partnerjev na aktivno in samostojno osvajanje znanja in pridobivanja informacij za učinkovito rabo naravnih in človeških virov,

  • dvig strokovne rasti in usposobljenosti partnerjev za razvoj novih strategij, ki so ključnega pomena za obstoj človeka in narave,

  • izboljšanje poslovnega uspeha partnerskih organizacij in dvig samopodobe ter pozitivnega vrednotenja sodelujočih v projektih,

  • vlaganje v znanje, inovacije in razvoj človeških virov, ki temeljijo na vseživljenjskem učenju in neformalnem izobraževanju,

  • razvijanje pozitivnih vrednot v gospodarstvu na podlagi etičnih načel in univerzalne odgovornosti,

  • ohranjanje naravnih procesov življenjskega okolja ter varstvo kulturne krajine s spodbujanjem obstoječih oblik gospodarjenja v prostoru ter v trajnostnem razvoju vseh človekovih pridobitnih dejavnosti in urbanizacije.

posl4Poudarjamo tudi pomen povezovanja in tesno sodelovanje s tujimi turističnimi agencijami, pa tudi pomembnost čim prejšnjega posl2organiziranja in začetka delovanja profesionalne ekipe ljudi, ki bi na področju Notranjske usklajeno delovala na področju razvoja in promocije kulture in turizma.

Naše prizadevanje je usmerjeno k izboljšanju poznavanja in razumevanja življenja na podeželju in razumevanje različnih družbenih skupin, da bi tako ali s tem izničili strah in demistificirali dojemanje in obravnavanje le-tega in s tem omogočili vračanje prebivalstva na podeželje. Obenem bomo odpirati in kazati na nove možnosti vključevanja depriviligiranih skupin in posameznikov, tako v ožjem kot tudi v širšem smislu. Predvsem pa hočemo mladino skozi neformalno izobraževanje seznaniti z mnogimi možnostmi za zaposlitev. Ker je direktor zavoda tetraplegik invalid na invalidskem vozičku bo prepoznavnost socialne problematike vidna in očitna.

Misel

Kultura je tisti del vsakdanjega življenja, ki ljudem širi obzorje, plemeniti duha, izboljšuje medsebojne odnose, ter širi strpnost in omogoča sodelovanje. Naša prihodnost je vse, kar imamo, zaradi nje smo, kar smo, in delamo tisto kar delamo.
 

NASTANITEV HOSTEL

V okviru zavoda deluje YOUTH HOSTEL ARS VIVA